Skip to main content

El Departament de Cultura incrementa el suport al sector audiovisual de Catalunya

L'augment en les línies habituals és de 3M d'euros més respecte l'any passat

Els ajuts que va presentar dilluns passat l'Institut Català de les Empreses Culturals destinats al sector audiovisual per aquest 2021 signifiquen una millora respecte el 2020 que es concreta en:

 

  • L’augment de la dotació global de les línies d’ajuts destinades al sector en 3 M€, a més d'afegir una aportació extraordinària de 6 M€ per a una línia COVID per a sales de cinema.
  • El reforç de la producció audiovisual en versió original catalana, especialment pel què fa als llargmetratges cinematogràfics
  • El focus en la igualtat de gènere 
  • La represa del treball conjunt amb el sector per a la renovació del Pla Estratègic de l’Audiovisual.

 

Augment de les dotacions de les línies d’ajuts

Aquest 2021 l’ICEC distribuirà 9’1M € més respecte de la dotació global que va tenir el 2020, situant-se per sobre els  als 26M € en total per a les seves línies de subvenció destinades a l’audiovisual. Aquesta dotació addicional es destinarà principalment a incrementar la dotació de les 13 línies de subvenció anuals específiques per a l’audiovisual (que es doten amb 3M € addicionals), i ha permès crear l’ajut extraordinari de 6M € per a compensar les pèrdues de les sales cinematogràfiques que han implementat mesures preventives de la Covid-19. 

Pel que fa a les línies regulars de subvenció, el gruix de l’import es concentra en la línia de suport a la producció de llargmetratges cinematogràfics, a la qual s’aboquen 800.000 € addicionals que han de permetre consolidar la producció cinematogràfica de qualitat, amb especial atenció als projectes d’interès cultural amb vocació de mercat i als projectes amb vocació de mercat. També augmenten la dotació, entre altres, les línies de suport a la promoció de llargmetratges en versió original catalana o aranesa, al foment de la difusió de cinema en versió original catalana i de producció catalana a les sales d’exhibició i la línia que contribueix a la internacionalització de les empreses audiovisuals de Catalunya i les seves produccions.

Llengua i criteris de catalanitat

A més, s’ha incrementat el pes en les valoracions dels projectes sol·licitants dels anomenats “criteris de catalanitat”: la llengua, la participació d’empreses catalanes en els projectes, la inclusió de referents culturals catalans i la inversió de les produccions en el nostre territori.

També destaca l'ampliació del topall màxim de finançament de llargmetratges quan són en versió original catalana.

Amb aquests canvis el Departament de Cultura pretén impulsar la producció de més llargmetratges de dimensions mitjanes i grans, així com les produccions d’aquestes característiques en versió original catalana o aranesa. Els canvis, a més, complementen l’acord signat pel Departament amb la CCMA, pel qual 1,5M € de la crida de 6M € de la Corporació es destinaran a la coproducció de llargmetratges audiovisuals.

El foment de la igualtat de gènere

Enguany, totes les línies destinades a la producció incorporen millores en la valoració de la participació de dones en la producció audiovisual, ja sigui a través de la inclusió a la valoració de nous càrrecs específics –com la figura de la productora dona en algunes línies que encara no la contemplaven– o la millora del pes d’aquests càrrecs en la valoració final dels projectes sempre que els ocupin professionals dones.

Revisió del Pla Estratègic de l’Audiovisual

L’eclosió de la pandèmia va aturar la renovació del Pla Estratègic de l’Audiovisual el 2020. Aquest 2021 l'ICEC es fixa com a objectiu reprendre les trobades de treball amb tots els agents implicats en el Pla per revisar-lo i aprovar-ne una nova versió que tingui en compte tots els canvis que s’han produït en els darrers anys i les necessitats del sector de l’audiovisual de Catalunya.

Més informació sobre el Suport a l'Audiovisual 2021