Skip to main content

Estatuts

ESTATUTS DE L’ACADÈMIA DE LES ARTS I LES CIÈNCIES CINEMATOGRÀFIQUES CATALANES

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE I DOMICILI


Article 1. DENOMINACIÓ
L’associació, constituïda el 21 de febrer de 2008 amb caràcter indefinit i sense ànim de lucre, es denomina “ACADÈMIA DE LES ARTS I LES CIÈNCIES CINEMATOGRÀFIQUES CATALANES”, denominació que podrà abreujar-se en la forma “ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ” quan sigui convenient, i regula les seves activitats d’acord amb la normativa vigent i els seus Estatuts.

Article 2. OBJECTE
L’Acadèmia té per objecte representar, fomentar, desenvolupar, dinamitzar, promocionar, internacionalitzar i defensar la cinematografia catalana formada per tots els sectors creatius i productius de la professió en matèria artística i científica, essent-ne la veu unitària també davant de tercers (entitats, organismes i institucions públiques o privades), de forma anàloga a d'altres acadèmies cinematogràfiques.
En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3. FINALITATS
D’acord amb l’objecte de l’Acadèmia, les finalitats principals que aquesta persegueix són:

 1. Aglutinar els professionals del sector creatiu, tècnic i de producció cinematogràfica de Catalunya per donar una identitat a les nostres produccions cinematogràfiques;
 2. Cohesionar el sector cinematogràfic català;
 3. Promocionar el cinema català i en llengua catalana i dotar-lo de prestigi davant dels mitjans de comunicació i el públic en general;
 4. Contribuir a la internacionalització del cinema català;
 5. Impulsar la innovació i la formació continuada entre els professionals catalans de tot el sector, impulsant fòrums de discussió i debats;
 6. Recolzar els joves talents;
 7. Capitalitzar el potencial del cinema català;
 8. Atorgar els premis Anuals de l’Acadèmia, anomenats Premis Gaudí, instaurats l’any 2008 i que varen prendre el relleu dels Premis Barcelona, impulsats iorganitzats pel Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya, consolidant-ne el seu prestigi i la seva trajectòria;
 9. Aconseguir el reconeixement internacional de l’Acadèmia;
 10. Intervenir en el redactat i aprovació de tots els elements legislatius i normatives oficials que afectin al cinema en qualsevol de les seves accepcions;
 11. Exigir una política de recursos públics pel foment i la consolidació de la nostra cinematografia;
 12. Investigar, analitzar i estudiar científicament el fet cinematogràfic i difondre’n el seu coneixement.

 

Article 4. ACTIVITATS
Per a desenvolupar el seu objecte i les finalitats que li són inherents, l’Acadèmia durà a terme les següents activitats:

 1. Organitzar trobades o cicles per promoure la cinematografia catalana arreu del món i internacionalitzar el cinema català;
 2. Establir vincles amb altres acadèmies cinematogràfiques i institucions culturals d’arreu del món;
 3. Crear sinèrgies amb entitats culturals i artístiques de Catalunya i d’arreu del món;
 4. Atorgar, organitzar i promoure els premis Anuals de l’Acadèmia i dotar-los del segell i del prestigi que tenen altres premis europeus i internacionals;
 5. Coordinar i col·laborar amb els diversos organismes i departaments del govern de la Generalitat implicats en la promoció i producció del cinema català per optimitzar els recursos;
 6. Intervenir en el redactat i aprovació de tots els elements legislatius i normatives oficials que afectin al cinema en qualsevol de les seves accepcions;
 7. Intervenir en la política de subvencions o polítiques cinematogràfiques;
 8. Recolzar els joves talents mitjançant la creació de Premis, beques o ajuts;
 9. Promoure la investigació científica del llenguatge cinematogràfic;
 10. Editar publicacions de referència amb les conclusions dels diferents estudis;
 11. Organitzar fòrums de discussió així com debats i seminaris;
 12. Fomentar la innovació entre els professionals de tots els àmbits del sector cinematogràfic;
 13. Qualsevol altra que sigui adequada al compliment de l’objecte i de les finalitats pels quals va ser creada l’Acadèmia.

 

Article 5. DOMICILI I ÀMBIT D’ACTUACIÓ
L’Acadèmia té el seu domicili a Barcelona (08002), Passeig de Colom número 6.
El seu àmbit d’actuació primordial és Catalunya, sense perjudici que per al compliment de les seves finalitats podrà dur a terme activitats en altres àmbits territorials així com a nivell internacional.