Skip to main content

Estatuts

ESTATUTS DE L’ACADÈMIA DE LES ARTS I LES CIÈNCIES CINEMATOGRÀFIQUES CATALANES

 

CAPÍTOL III. DE L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT L’ACADÈMIA

- SECCIÓ 1ª: DELS ÒRGANS DE L’ACADÈMIA -

Article 14. ÒRGANS
Són òrgans de l’Acadèmia, amb les competències i atribucions que seguidament s’especifiquen:

a) l’Assemblea General, constituïda per tots els membres per dret propi i que, com a òrgan sobirà, delibera sobre qualsevol assumpte d’interès per a l’Acadèmia, adopta acords en l’àmbit de la seva competència i controla l’activitat de l’òrgan de govern; i,
b) la Junta Directiva, que administra i representa l’Acadèmia.

- SECCIÓ 2ª: DE L’ASSEMBLEA GENERAL -

Article 15. FUNCIONS
Corresponen a l’Assemblea General les funcions següents:

a) Aprovar, si escau, la gestió de la Junta Directiva, el pressupost i els comptes anuals;
b) Elegir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l’activitat;
c) Modificar els Estatuts;
d) Acordar les quotes anuals dels membres, així com qualsevol derrama o aportació extraordinària que aquests hagin de fer;
e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’Acadèmia;
f) Acordar la incorporació o la separació en federacions o confederacions;
g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública;
h) Aprovar el reglament de règim intern, el reglament electoral i qualsevol altre reglament que hagi de desenvolupar previsions estatutàries, així com llurs modificacions;
i) Conèixer les sol·licituds per ser membre, així com les altes i baixes degudes a una raó diferent de la separació definitiva;
j) Ratificar, si s’escau, les baixes disciplinàries i altres sancions imposades per la Junta de Govern per infraccions greus o molt greus;
k) Resoldre qualsevol altra qüestió no atribuïda a cap altre òrgan de l’Acadèmia.

Article 16. REUNIONS
16.1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, un cop l’any, dins del primer semestre de l’any natural, per a aprovar, si s’escau, la gestió de la Junta Directiva, el pressupost i els comptes anuals.
16.2. La Junta Directiva pot convocar l’Assemblea General, amb caràcter extraordinari, sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer en els casos expressament previstos legalment o estatutària, així com quan li ho sol·liciti per escrit un nombre no inferior al 10% dels membres, en aquest últim cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins del termini dels trenta dies següents a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.
16.3. La persona que presideix la Junta Directiva presideix les reunions de l’Assemblea General, en el seu defecte, ho fa el/la Vice-President/a i si faltés també aquest/a, el/la vocal de més edat de la Junta; la persona que ostenta la Secretaria de la Junta ostenta igualment la de l’Assemblea.
16.4. Les reunions seran preferentment presencials però, quan així ho estableixi la convocatòria, la pròpia reunió (incloses les votacions i presa d'acords) es podrà celebrar per mitjans telemàtics (videoconferència, conferència telefònica múltiple o similars). En cas de reunió telemàtica, caldrà assegurar-se que tots els membres que es connectin remotament disposen dels mitjans necessaris, caldrà que la persona en funcions de la Secretaria reconegui la identitat dels intervinents. Les reunions telemàtiques i els acords que s'hi adoptin s'entendran fets en sessions celebrades en el domicili social de l'Acadèmia.

Article 17. CONVOCATÒRIA
17.1. L’Assemblea és convocada per la Junta Directiva mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió tant en primera com en segona convocatòria.
17.2. La convocatòria s’ha de comunicar amb una antelació mínima de quinze dies abans de la data de la reunió; aquesta comunicació es farà preferentment per via de correu electrònic individual a cada membre de l’Acadèmia, i només mitjançant escrit adreçat al domicili d’aquells membres que no hagin facilitat cap adreça de correu electrònic o bé hagin fet constar, en llur fitxa de membre, que no accepten aquesta via de comunicació. Igualment, la convocatòria es publicarà en lloc destacat del lloc web de l’Acadèmia i podrà fer-se constar en els altres mitjans de comunicació de la mateixa.

Article 18. ORDRE DEL DIA
18.1. L’Assemblea General només podrà adoptar acords sobre els punts que constin en l’ordre del dia, llevat que l’Assemblea s’hagi constituït amb caràcter universal i, presents tots els membres, una majoria de les 3/4 d’aquests aprovi la inclusió d’un nou punt a debatre en la mateixa.
18.2. Tanmateix, un nombre de membres que representi almenys el 10% dels membres de l’Acadèmia, pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió d’un o més assumptes en l’ordre del dia de l’Assemblea General. Aquesta sol·licitud es podrà fer en qualsevol moment previ a la convocatòria de l’Assemblea però, un cop convocada aquesta, només podrà fer-se dins del primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data prevista per a la reunió.

Article 19. CONSTITUCIÓ
L’Assemblea queda vàlidament constituïda, en primera convocatòria, si hi assisteixen la meitat més un dels membres; si no s’aconsegueix aquest nombre, transcorreguts 10 minuts, l’Assemblea quedarà vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre d’assistents.

Article 20. DRET DE VOT I ADOPCIÓ D’ACORDS
20.1. Correspon un vot a cada membre.
20.2. La delegació de vot s’haurà de fer per escrit adreçat a l’Acadèmia i presentar-se al/a la Secretari/Secretària en el moment de constitució de l’Assemblea.
20.3. Els acords es prenen per majoria simple dels vots emesos, de persones presents o representades, excepte en els supòsits següents, en què caldran majories reforçades:

  • Per la modificació dels Estatuts, la dissolució de l’Acadèmia, la constitució o integració en una federació, confederació o estructura similar, així com per la confirmació o revocació de sancions als seus membres: dues terceres parts dels vots emesos, de persones presents o degudament representades.

Article 21. ELECCIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
21.1. Els membres de l’Acadèmia escullen els membres de la Junta Directiva entre les candidatures que, com a llistes tancades, es presentin.
21.2. Les candidatures que es presentin consistiran en llistes de Membres Numeraris i cobriran els següents càrrecs: Presidència, Vice-presidència, Tresoreria, Secretaria, i un nombre de fins a 6 vocals, preferentment que representin el màxim de professions del sector cinematogràfic.
21.3. Les candidatures es presentaran a la Junta Directiva un cop hagin estat convocades les eleccions i tindran dret a obtenir una còpia de la llista dels membres de l’entitat, amb els seus domicilis i adreces de correu electrònic sempre que l’Acadèmia compti amb l’autorització expressa dels membres per a aquesta finalitat. En qualsevol cas, la Junta haurà de comunicar als membres, una vegada com a mínim, els programes de cada candidatura.
21.4. L’elecció de la Junta Directiva es fa per majoria simple o relativa dels vots emesos en el procés electoral convocat per a aquest fi, així com dels vots rebuts per correu i per mitjans electrònics, quan sigui tècnicament segur, que es rebin amb anterioritat a la celebració de les eleccions: és a dir, es proclama guanyadora la candidatura que obtingui més vots, exclosos els vots en blanc i els nuls.
21.5. L’Assemblea aprovarà el Reglament Electoral que reguli el procés electoral, desenvolupant aquest article dels Estatuts.

- SECCIÓ 3ª: DE LA JUNTA DIRECTIVA -

Article 22. ATRIBUCIONS
Corresponen a la Junta Directiva les funcions següents:

a) Regeix, administra i representa l’Acadèmia i, a aquest fi, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta estableixi;
b) Pren els acords en relació amb la compareixença davant organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents;
c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Acadèmia;
d) Proposar a l’Assemblea General les quotes que els membres de l’Acadèmia han de satisfer;
e) Convocar les Assemblees Generals;
f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General per a la seva aprovació i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent;
g) Contractar els empleats que l’Acadèmia pugui tenir;
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat;
i) Establir grups de treball per a aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Acadèmia, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme;
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups;
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

a. Subvencions o altres ajuts;

b. L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.

l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició de fons es determina en l’article 35;
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General;
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a cap altre òrgan de govern de l’Acadèmia o que li hagi estat delegada expressament.

Article 23. COMPOSICIÓ I REQUISITS PER A SER-NE MEMBRE
23.1. Composen la Junta el/la: President/a, Vice-president/a, Tresorer/a, Secretari/Secretària, i un nombre de fins a 6 vocals, preferentment que representin el màxim de professions del sector cinematogràfic, càrrecs, tots ells, que seran exercits per persones diferents.
23.2. Només poden accedir a aquests càrrecs els Membres Numeraris i d’Honor de l’Acadèmia que siguin majors d’edat.

Article 24. ELECCIÓ, NOMENAMENT I DURADA DEL CÀRREC
24.1. Els membres de la Junta Directiva són elegits a través del procés electoral convocat a aquest fi, en un nomenament certificat pel Secretari de la Junta Electoral, amb el vist-i-plau del/de la President/a, on constarà, a més a més, el cessament de l’anterior Junta i l’acceptació de càrrecs de la nova Junta.
24.2. L’elecció i acceptació de la nova Junta es comunicarà al Registre d’Associacions, per a la seva inscripció.
24.3. Els membres elegits, que entren en funcions després d’haver acceptat el seu càrrec, l’exerciran diligentment durant un període de quatre (4) anys, sense perjudici que puguin ser reelegits amb un màxim de dues (2) legislatures seguides.
24.4. Els membres de la Junta exerceixen els seus càrrecs de forma gratuïta. Tenen dret, però, a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades que derivin de l’exercici dels seus càrrecs.
24.5. En el cas de produir-se qualsevol vacant, ja sigui per:

a) Mort de la persona física o extinció de la jurídica;
b) Incapacitat o inhabilitació;
c) Renúncia degudament notificada;
d) Separació acordada per l’Assemblea General o qualsevol altra establerta per la llei o els Estatuts;
aquesta es cobrirà en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’Acadèmia, a elecció de la Junta, pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 25.- CONVOCATÒRIA, CONSTITUCIÓ I ADOPCIÓ D’ACORDS
25.1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel seu/per la seva President/a o persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, sense que aquesta pugui ser inferior a un cop cada dos mesos; igualment, es pot reunir en sessió extraordinària quan el President la convoqui amb aquest caràcter o bé si ho sol·liciten dos membres de la Junta.
25.2. La Junta Directiva queda vàlidament constituïda si hi assisteixen, al menys, la meitat més un dels seus membres.
25.3. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del/de la President/a o del/de la Secretari/Secretària o bé de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
25.4. La Junta Directiva pren els seus acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d’empat, el vot del/de la President/a és diriment.
25.5. Totes les convocatòries es comunicaran per mitjans telemàtics. Les reunions seran preferentment presencials però, quan així ho estableixi la convocatòria, la pròpia reunió (incloses les votacions i presa d'acords) es podrà celebrar per mitjans telemàtics (videoconferència, conferència telefònica múltiple o similars). També a petició de qualsevol membre de la junta, la seva assistència a les reunions podrà ser telemàtica. També a instàncies de la persona que ocupi la Presidència i/o a petició de dos membres de la junta, es podran adoptar acords mitjançant votació per escrit i sense sessió. En cas de reunió o d'assistència telemàtica, caldrà assegurar-se que tots els membres que es connectin remotament disposen dels mitjans necessaris, caldrà que la persona en funcions de la Secretaria reconegui la identitat dels intervinents i que faci constar a l'acta l'assistència telemàtica. Les reunions telemàtiques i els acords que s'adoptin per escrit s'entendran fets en sessions celebrades en el domicili social de l'Acadèmia. Aquestes regles seran d'aplicació a les reunions de Comissions o Comitès que l'Acadèmia pugui tenir constituïts.
25.6. Tots els acords de la Junta es faran constar en un llibre d’actes, on es relacionaran tots els assistents i estaran signats pel Secretari amb el vist-i-plau del President.
25.7. En l’inici de cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Article 26. DELEGACIÓ DE FUNCIONS
26.1. La Junta pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per a fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
26.2. També pot nomenar, amb el màxim quòrum, un o uns quants mandataris per a exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
26.3. No só delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d’autoritzar o aprovar l’Assemblea General.

Article 27. DE LA PRESIDÈNCIA I LA VICEPRESIDÈNCIA
27.1. Són pròpies del/de la President/a les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l’Acadèmia, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva;
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva;
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat;
d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva;
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel/per la Secretari/Secretària;
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per les quals el deleguin l’Assemblea General i la Junta Directiva.

27.2. El/La President/a és substituït/da, en cas d’absència o malaltia, pel/per la Vicepresident/a i, si manqués també aquest, pel vocal de més edat de la Junta.

Article 28. DE LA TRESORERIA
El/La Tresorer/a té com a funcions:

a) la custòdia i el control dels recursos de l’Acadèmia;
b) l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes;
c) portar el llibre de caixa;
d) signar rebuts de quotes i altres documents de tresoreria;
e) fer els pagaments aprovats per la Junta Directiva.

Article 29. DE LA SECRETARIA
El/La Secretari/Secretària té com a funcions:

a) la custòdia de la documentació de l’Acadèmia;
b) aixecar, redactar i signar i autoritzar les actes i certificats de l’Assemblea General i de la Junta Directiva;
c) portar el llibre registre de membres.

Article 30. DE LA DIRECCIÓ
Per a assegurar el funcionament continu de l’Acadèmia, i en exercici de la funció prevista en l’article 22.g anterior, la Junta Directiva contracta un/a Director/a, que té les funcions següents:

a) Dirigir l’Acadèmia, seguint estrictament les instruccions de la Junta Directiva;
b) Dur la gestió diària de l’entitat, inclosos els pagaments a proveïdors i personal contractat (laboral o no), disposant de signatura als comptes corrents o de dipòsit o anàlegs titularitat de l’Acadèmia;
c) Dirigir el personal contractat en qualsevol règim per l’Acadèmia, i contractar els professionals externs que hagin de donar suport a la seva tasca;
d) Organitzar, coordinar i supervisar els Premis Gaudí, així com tots els actes de difusió, promoció i informació de l’Acadèmia;
e) Organitzar, coordinar i supervisar els serveis que l’Acadèmia dóna als seus membres;
f) Presidir les comissions de treball que constitueixi la Junta Directiva, els Premis, les jornades d’estudi, fòrums, conferències, entre altres;
g) Assistir, amb veu però sense vot, a les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva;
g) Representar l’Acadèmia, per encàrrec de la Junta Directiva, en aquells actes en els que sigui convenient la seva presència, tals com festivals, congressos o activitats institucionals de tot tipus.

La Junta podrà atorgar poders expressos a la persona que ocupi aquest càrrec concretant o limitant les funcions aquí descrites.