Skip to main content

Estatuts

ESTATUTS DE L’ACADÈMIA DE LES ARTS I LES CIÈNCIES CINEMATOGRÀFIQUES CATALANES

 

CAPÍTOL IV. LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

Article 31. COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball la proposaran els membres de l’Acadèmia que vulguin formar-los, que n’han d’informar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme, sempre dins l’objecte i les finalitats pròpies de l’Acadèmia. La Junta Directiva farà seguiment de les activitats de les diferents Comissions o grups de treball, els encarregats dels quals queden obligats a presentar-li, un cop al mes, un informe detallat de llurs actuacions.

CAPÍTOL V. DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

Article 32. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
32.1. Els Estatuts es podran modificar, quan així sigui convenient o quan sigui necessari per a adaptar-los a la realitat de l’Acadèmia i/o a la legalitat vigent.
32.2. La modificació estatutària serà proposada per la Junta Directiva i valorada i, en el seu cas, aprovada per l’Assemblea General convocada amb aquesta finalitat, per la majoria establerta en l’article 19.
32.3. Els Estatuts modificats, degudament aprovats, s’inscriuran al Registre d’Associacions.

CAPÍTOL VI. RÈGIM ECONÒMIC

Article 33. RECURSOS ECONÒMICS
Els recursos econòmics de l’Acadèmia es nodreixen de:

a) Les quotes dels membres, així com les derrames i altres aportacions fixades per l’Assemblea;
b) Les rendes del seu patrimoni o altres ingressos que pugin obtenir-se;
c) Les subvencions oficials o particulars;
d) Les donacions, les herències o els llegats.

Article 34. EXERCICI ECONÒMIC
L’exercici econòmic de l’Acadèmia s’inicia l’1 d’abril i es tanca el 31 de març de l’any natural següent.

Article 35. PATRIMONI
El patrimoni de l’Acadèmia està constituït pels béns mobles i els immobles que figuren en l’inventari que es tanca a finals de cada exercici.

Article 36. COMPTES CORRENTS I ALTRES DIPÒSITS BANCARIS
36.1. En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi hi constaran les signatures del/de la President/a, del/de la Tresorer/a i del/de la Secretari/ Secretària de la Junta Directiva.
36.2. Per a poder disposar de fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del/de la Tresorer/a o bé la del/de la President/a.

CAPÍTOL VII. SUPÒSITS DE DISSOLUCIÓ, DESTINACIÓ BÉNS SOBRANTS

Article 37. DISSOLUCIÓ
L’Acadèmia es pot dissoldre per acord de l’Assemblea General, expressament convocada, amb caràcter extraordinari, expressament per a aquest fi.

Article 38. LIQUIDACIÓ
38.1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea general, directament o a partir de la proposta que formuli la Comissió Liquidadora que podrà nomenar a aquest fi, prendrà les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’Acadèmia com a la resolució, extinció i liquidació de qualsevol operació pendent.
38.2. El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà directament a una entitat pública o privada sense ànim de lucre que, en l’àmbit territorial i sectorial d’actuació de l’Acadèmia, tingui finalitats anàlogues a les d’aquesta i/o destaqui en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
38.3. L’execució dels acords de liquidació adoptats de conformitat amb el previst en els apartats anteriors serà competència i responsabilitat de la Junta Directiva sempre i quan l’Assemblea no hagués assignat expressament aquesta missió a la Comissió Liquidadora.
38.4. Els membres estan exempts de responsabilitat personal.