Skip to main content

Estatuts

ESTATUTS DE L’ACADÈMIA DE LES ARTS I LES CIÈNCIES CINEMATOGRÀFIQUES CATALANES

 

CAPÍTOL II. DELS MEMBRES DE L’ACADÈMIA

Article 6. REQUISITS
Poden formar part de l’Acadèmia les persones físiques o jurídiques interessades en l’objecte i finalitats de la mateixa que compleixin els requisits següents:

En el cas de persones físiques:

 1. Tenir capacitat d’obrar;
 2. En el cas de menors:
  1. Si tenen edats compreses entre els 14 i els 18 anys, i no estan emancipats, hauran de comptar amb el consentiment dels pares o tutors per a ser membres de ple Dret, amb dret de vot a les Assemblees Generals, i no podran ser, en cap cas, elegits membres de la Junta Directiva;
  2. Si tenen menys de 14 anys, podran adquirir la condició de soci, comptant amb el consentiment dels pares o tutors, i assistir a les Assemblees amb veu però sense vot.

3. Ser professional del sector cinematogràfic i complir els requisits específics de l’Article 7.

En el cas de persones jurídiques:

 1. Pertànyer al sector cinematogràfic i complir amb els requisits específics de l’Article 7; o bé,
 2. Pertànyer al sector de l’exhibició i/o de la distribució cinematogràfica catalana:
  1. Estar degudament inscrites al Registre d’Empreses Audiovisuals de Catalunya (REAC) de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) de la Generalitat de Catalunya (o al que, en el seu cas, pugui substituir-lo);
  2. Complir amb els requisits específics de l’Article 7.
 3. En ambdós casos: Estar degudament representada per una persona física amb poders suficients i amb plena capacitat d’obrar; entre els següents:
  1. L’Administrador/a de la companyia; o,
  2. El/La director/a general;
  3. En el cas dels exhibidors, podrà ser el/la propietari/propietària de la Sala o la persona que aquest/a designi

Article 7. TIPUS DE MEMBRES
Els membres es classifiquen en les següents categories:

a) Acadèmics Numeraris, categoria que engloba la sub-categoria de Membres Joves, que són els membres de menys de 34 anys que compleixin amb l’establert en aquests Estatuts;
b) Acadèmics d’Honor;
c) En règim transitori: Acadèmics Associats.

Els requisits per a accedir a cadascuna d’aquestes categories són els següents:

a) Acadèmics Numeraris:

1. Pertànyer a, com a mínim, una de les especialitats següents i complir amb l’historial que s’especifica a continuació:

ESPECIALITAT

CATEGORIES

HISTORIAL

PRODUCCIÓ

Productor/a o Productor/a executiu/va

2 llargmetratges (*)

PRODUCCIÓ

Director/a de producció

3 llargmetratges

PRODUCCIÓ Cap de producció 4 llargmetratges
PRODUCCIÓ Ajudant de producció 5 llargmetratges

GUIÓ

Guionista, Argumentista, Col·laborador/a, Diàlegs en... 

1 llargmetratge (*)

DIRECCIÓ

Director/a

1 llargmetratge (*)

DIRECCIÓ

Ajudant/a de Direcció

5 llargmetratges

DIRECCIÓ Script 5 llargmetratges
DIRECCIÓ Coordinador/a d'intimitat 3 llargmetratges
INTERPRETACIÓ Actor o actriu (principal o secundari) 3 llargmetratges
INTERPRETACIÓ Coach d'interpretació 5 llargmetratges

FOTOGRAFIA

Director/a de fotografia

2 llargmetratges

FOTOGRAFIA Operador/a de càmera 3 llargmetratges
FOTOGRAFIA Ajudant/a de càmera 5 llargmetratges
FOTOGRAFIA Cap d'electricistes 5 llargmetratges

FOTOGRAFIA

Colorista (correcció de color) – etalonador/a

5 llargmetratges

DIRECCIÓ ARTÍSTICA Director/a artístic/a 3 llargmetratges
DIRECCIÓ ARTÍSTICA Ajudant/a de direcció d'art 5 llargmetratges
VESTUARI Cap de vestuari 3 llargmetratges
VESTUARI Ajudant/a de vestuari 5 llargmetratges
MAQUILLATGE I PERRUQUERIA Cap de maquillatge o Cap de perruqueria 3 llargmetratges
MAQUILLATGE I PERRUQUERIA Ajudant/a de maquillatge o Ajudant/a de perruqueria 5 llargmetratges
SO Cap de so directe 3 llargmetratges
SO Sonidista 5 llargmetratges
SO Dissenyador/a / Mesclador/a de so 3 llargmetratges
SO Ajudant/a de muntatge de so 5 llargmetratges
SO Tècnic d'efectes de sala 5 llargmetratges
MUNTATGE Muntador/a 3 llargmetratges
MUNTATGE Ajudant/a de muntatge 5 llargmetratges
MÚSICA Compositor/a 3 llargmetratges
MÚSICA Enginyer/a d'enregistrament musical 5 llargmetratges

EFECTES ESPECIALS

Director/a o creador/a d’efectes especials en rodatge

3 llargmetratges

EFECTES ESPECIALS

Director/a o creador/a d’efectes especials digitals

3 llargmetratges

POSTPRODUCCIÓ

Supervisor/a d’efectes digitals

5 llargmetratges

POSTPRODUCCIÓ

Director/a de postproducció

5 llargmetratges

ANIMACIÓ

Director/a d’animació

1 llargmetratge (*)

CÀSTING

Director/a de càsting

3 llargmetratges

DISTRIBUCIÓ

Distribuïdores independents: distribució a sales de cinema en els darrers tres anys

5 llargmetratges

DISTRIBUCIÓ

Grans distribuïdores: distribució a sales de cinema de pel·lícules catalanes en els darrers dos anys

1 llargmetratge

EXHIBICIÓ

Exhibició en sala de pel·lícules catalanes

5 llargmetratges

ALTRES Crítica 3 anys mínim d'experiència
ALTRES Direcció de festivals 3 anys mínim d'experiència
ALTRES Investigació 3 anys mínim d'experiència

 

N.B.1: A efectes d’historial, i només en les categories marcades amb un asterisc (*) un (1) llargmetratge equival a tres (3) curtmetratges sempre que els 3 curtmetratges hagin estat seleccionats, almenys, cumulativament a un (1) festival internacional a l’estranger i a tres (3) festivals internacionals nacionals de referència. 

N.B.2: L’historial per a l’especialitat “ALTRES” ha de consistir en una experiència d’un mínim d’anys consecutius, acreditada documentalment,  en mitjans, festivals o universitats i/o escoles rellevants dins del món del cinema, segons criteri de la Junta que haurà d’aprovar-ho per majoria simple dels presents.

N.B.3.: El número total d’Acadèmics numeraris inclosos a l’especialitat “ALTRES” no podrà superar el 10% del número total de membres de l’Acadèmia.

N.B.4.: Els llargmetratges acreditats han d'haver estat presentats públicament, ja sigui en el marc d'un festival o amb motiu de la seva estrena comercial. 

2. Alternativament, haver estat nominat/da a algun dels premis anuals de les Acadèmies de cinema del món.

3. En la subcategoria de Membres Joves podran figurar-hi:

 1. Persones físiques que tinguin fins a 33 anys d’edat en el moment de realitzar la sol·licitud per a ser membre o bé que ja siguin membres, i que expressament sol·licitin pertànyer a aquesta sub-categoria; i

 2. Que compleixin tots els requisits establerts per als Membres Numeraris excepte que podran substituir el requisit d'historial establert en el punt 1 anterior pel compliment d'algun dels següents:

1. Haver participat, com a cap d’equip o actor/actriu protagonista, en un llargmetratge (de ficció, animació o documental) que hagi estat projectat en una secció internacional a competició d’un dels festivals competitius homologats per la FIAPF; o,

2. Haver participat, com a cap d’equip o actor/actriu protagonista, en un llargmetratge (de ficció, animació o documental) que hagi estat nominat als Premis Gaudí.

4. Excepcionalment, tots els membres fundadors de l’Acadèmia del Cinema Català;
5. Excepcionalment, el/la professional i/o les institucions que desenvolupin una activitat dins del sector cinematogràfic, no descrita en el punt 1 però que, a judici de la Junta Directiva, sigui mereixedor/a de ser-ho: s’inclouen en aquest supòsit gestors institucionals, crítics o professors universitaris, així com institucions públiques relacionades amb el sector cinematogràfic, entre altres. Es requerirà l’aprovació de la Junta Directiva, per majoria simple.

b) Acadèmics d’Honor:

1. Ser una distingida personalitat de la professió cinematogràfica que destaqui per una llarga trajectòria creativa i d’èxit; i, en aquest cas:

i. Haver estat proposat a la Junta Directiva per, com a mínim, tres membres de la Junta Directiva, Acadèmics que hauran d’acompanyar llur proposta d’una relació de mèrits i condicions que facin al/a la candidat/a mereixedor/a d’aquesta condició;

ii. Comptar amb l’aprovació de la majoria de la Junta Directiva, conformada per les dues terceres parts dels seus membres.

2. Les personalitats distingides amb el Gaudí d’Honor.

c) Acadèmics Associats:

Els Acadèmics Associats són una categoria acollida inicialment a l’Acadèmia i que només conservaran aquells Membres que, a la data d’aprovació dels presents Estatuts, comptin amb la mateixa. Aquests membres podran optar a ser Acadèmics Numeraris si passen a pagar la quota íntegra de Membre Numerari.

Article 8. ADQUISICIÓ DE LA CONDICIÓ DE MEMBRE
8.1. Per a adquirir la condició de soci/sòcia i excepte pels Acadèmics d’Honor, la persona interessada haurà de presentar una sol·licitud, per escrit, a la Junta Directiva acreditant el compliment dels requisits establerts en l’Article 6.

8.2. La sol·licitud s’haurà d’acompanyar dels següents:

a) Declaració jurada declarant la veracitat del Currículum Vitae presentat; i,
b) Presentar l’aval de dos Acadèmics.

8.3. La Junta decidirà, en el termini màxim de tres mesos, sobre l’admissió en la primera reunió posterior a la recepció de la sol·licitud, i comunicarà les admissions a l’Assemblea General que es celebri posteriorment.

8.4. Alternativament a l’establert en els punts 1 a 3 anteriors, els nominats als Premis Gaudí són convidats a ser membres Numeraris de l’Acadèmia i adquireixen aquesta condició amb l’acceptació de la corresponent invitació, en els termes de la mateixa;

8.5. La condició de membre és intransmissible.

Article 9. DRETS DELS MEMBRES
9.1. Són drets comuns a tots els membres:

a) Participar en les activitats de l’Acadèmia;
b) Exposar i proposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pot contribuir a fer més plena la vida de l’Acadèmia i més eficaç la realització del seu objecte i finalitats;
c) Assistir a les Assemblees de l’Acadèmia amb veu i vot;
d) Ésser informats per la Junta Directiva, un cop convocada l’Assemblea i amb l’antelació suficient, dels assumptes que s’hagi previst tractar-hi, i rebre’n informació verbal durant la reunió seguint els procediments establerts per a l’accés a aquesta documentació;
e) Impugnar els acords de l’Assemblea general i de l’òrgan de govern que s’hagin adoptat contravenint la normativa vigent i/o el previst en els presents Estatuts i normativa que els desenvolupi;
f) Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries;
g) Accedir als Estatuts i normes que regulen el funcionament de l’Acadèmia i obtenir-ne un exemplar, que podrà ser lliurat només en format electrònic descarregable;
h) Gaudir del fons solidari quan per circumstàncies econòmiques excepcionals no puguin satisfer les quotes mensuals, sempre segons les disponibilitats de l’Acadèmia;
i) Ésser informats de la identitat dels altres membres, del nombre d’ altes i baixes, i de l’estat de comptes, als efectes del qual podran consultar els llibres de l’Acadèmia, prèvia sol·licitud escrita adreçada a la Junta Directiva.

9.2. Només els Membres Numeraris i els Membres d’Honor gaudiran dels drets addicionals següents:

a) Vot als Premis Gaudí sempre que siguin majors d’edat i, en el cas dels Membres Numeraris, comptin amb una antiguitat mínima de sis (6) mesos; aquest requisit no serà aplicable als Membres d’Honor;
b) Ser designats assessors de les Comissions i/o dels òrgans de govern de l’Acadèmia, amb funcions consultives i no decisives.
c) Ser elegits membres de la Junta Directiva i, a aquests efectes, formar part de i presentar candidatures a les eleccions corresponents;
d) Ser elegits membres de les Comissions de tot tipus que creï l’Assemblea i/o la Junta Directiva, incloses les interventores i liquidadores.

Article 10. DEURES DELS MEMBRES
10.1 Són obligacions de tots els Membres de l’Acadèmia, les següents:

a) Complir la legalitat i, en particular, l’establert en aquests Estatuts i en qualsevol Reglament que els desenvolupi;
b) Comprometre’s amb les finalitats de l’Acadèmia i participar activament per a assolir-les;
c) Comunicar a l’Acadèmia qualsevol circumstància sobrevinguda que pugui afectar al manteniment de la seva condició de membre de la mateixa;
d) Mantenir sempre actualitzades les seves dades personals i de contacte en els registres de l’Acadèmia;
e) Assistir a les Assemblees de l’Acadèmia;
f) Acceptar les decisions i els acords presos pels òrgans de govern de l’Acadèmia;
g) Exercir la representació de l’Acadèmia que aquesta pugui conferir-los, amb diligència i respectant els termes de la representació concedida
h) Contribuir al sosteniment econòmic de l’Acadèmia amb el pagament de les quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades per l’Assemblea i aprovades d’acord amb els Estatuts; amb les particularitats següents:

i. Els Membres Associats gaudiran d’una reducció del 50% en totes les quotes ordinàries, extraordinàries o d’ingrés que es fixin.
ii. Els nominats als Gaudí que acceptin la invitació a ser Membres Numeraris estaran exempts del pagament de quotes durant el primer any de pertinença a l’Acadèmia, havent d’assumir-les a partir del segon any per a poder mantenir aquesta condició;
iii. Els Membres Numeraris de més de 65 anys podran quedar exempts, si ho sol·liciten per escrit, del pagament de qualsevol quota o altra quantitat fixada per l’Acadèmia;
iv. Els Membres d’Honor estaran, en qualsevol cas, exempts del deure de pagament de la quota a l’Acadèmia i de qualsevol altra quantitat fixada per l’Assemblea.

10.2. Són, a més a més, obligacions dels Membres Numeraris i dels Membres d’Honor, les següents:

a) Observar les normes de les Comissions quan intervinguin en les mateixes.
b) Exercir els càrrecs pels quals hagin estat nomenats amb diligència, lleialtat i ple respecte de la legalitat i de les normes de les que en cada moment es doti l’Acadèmia.


Article 11. PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE MEMBRE
La condició de membre de l’Acadèmia es perdrà en els casos següents:

a) Per renúncia voluntària, degudament comunicada per escrit adreçat a la Junta Directiva;
b) Per impagament reiterat o retard en el pagament de les quotes, tal i com està previst en el Reglament de Règim Intern de l’Acadèmia;
c) Per incompliment greu de les obligacions estatutàries;
d) Per pèrdua sobrevinguda de les condicions requerides per a accedir a la condició de membre de l’Acadèmia;
e) Per acord motivat de la Junta Directiva, derivat d’un expedient sancionador..


Article 12. CONFLICTE D’INTERESSOS
12.1. Hom no podrà intervenir en la presa de decisions o en l’adopció d’acords en els assumptes en què tingui un conflicte d’interessos amb l’Acadèmia.

12.2. Els membres dels òrgans de govern de les persones jurídiques han de comunicar a l’òrgan qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb l’Acadèmia. Abans que l’òrgan adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l’interès de l’Acadèmia, la persona afectada ha de proporcionar a l’òrgan la informació rellevant i s’ha d’abstenir d’intervenir en la deliberació i la votació.
12.3. S’equipara a l’interès personal, a l’efecte d’apreciar l’existència d’un conflicte d’interessos, l’interès de les persones següents:

a) En el cas de persones físiques: el del/de la cònjuge, el d’altres persones amb qui hom estigui especialment vinculat/da per lligams d’afectivitat, el dels seus parents en línia recta i en línia col·lateral fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat; i el de les persones jurídiques en les que hom exerceixi funcions d’administració o amb les quals hom constitueixi, directament o per mitjà de persona interposada, una unitat de decisió, d’acord amb la legislació mercantil;
b) En el cas de persones jurídiques: el dels seus administradors o apoderats, el dels membres de control i el de les entitats que hi formin una unitat de decisió, d’acord amb la legislació mercantil.


Article 13. RÈGIM DISCIPLINARI

13.1. En el supòsit d’incompliment de les obligacions estatutàries, la Junta Directiva, prèvia la tramitació del corresponent expedient sancionador, podrà sancionar les infraccions comeses pels membres.
13.2. Sense perjudici del seu possible ulterior desenvolupament en el Reglament de Règim Intern que aprovi l’Assemblea, el procediment sancionador serà tramitat per la Junta Directiva o persona en qui aquesta delegui, seguint, al menys, les següents fases:

a) Incoació, d’ofici per qualsevol dels òrgans de Govern de l’Acadèmia i/o per denúncia escrita de qualsevol membre adreçada a la Junta Directiva;
b) Nomenament, en el termini de 10 dies hàbils, d’Instructor/a que podrà recaure en un membre de la Junta Directiva o en un Membre Numerari de l’Acadèmia;
c) Audiència a l’interessat/da, en el termini de 15 dies hàbils des del nomenament de l’instructor/a;
d) Resolució motivada i aprovada per dues terceres parts de la Junta, en el termini de 15 dies hàbils des del tràmit d’audiència.

13.3. Les sancions aplicables aniran des de l’amonestació, la suspensió cautelar dels drets del membre expedientat o bé la seva expulsió en funció de la gravetat de la infracció comesa i que es qualificarà de lleu, greu o molt greu, segons fixi el Reglament de Règim Intern en desenvolupament d’aquest article.
13.4. Les sancions per infraccions qualificades de greus o de molt greus es podran recórrer davant l’Assemblea General que tingui lloc immediatament posterior a la resolució, mitjançant escrit motivat del/de la sancionat/da, adreçat a l’Assemblea, que decidirà si confirma o bé si revoca la sanció, prenent aquesta decisió, en votació secreta, amb el vot de dues terceres parts dels vots emesos.