Skip to main content

El Departament de Cultura i Audiovisual Aval SGR signen un conveni

El Departament de Cultura i AUDIOVISUAL AVAL SGR signen un conveni de col•laboració per facilitar el finançament a les empreses culturals.

L’acord se subscriu a través de l’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) i la societat de garantia recíproca Audiovisual Aval SGR, participada per l’ICAA, l’objecte de la qual és fer possibles les operacions de finançament de les petites i mitjanes empreses culturals.

El conveni posa a disposició de les empreses culturals ubicades a Catalunya avals tècnics i financers, per la qual cosa contribuirà al desenvolupament de les pimes de tots els àmbits culturals.

El Departament de Cultura, a través de l’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC), ha signat un conveni de col•laboració amb Audiovisual Aval SGR per establir productes financers de qualitat que facilitin el finançament de les empreses de l’àmbit cultural. El conveni té com a objectiu oferir a les empreses amb seu a Catalunya que es dediquen a activitats culturals, tant del sector audiovisual, com editorial, musical, discogràfic, teatral, de videojocs, etc., els avals tècnics i financers en les millors condicions de cost possibles per tal de millorar l’activitat empresarial o professional.

Audiovisual Aval SGR és una entitat financera creada l’any 2005, amb l’objecte fundacional de facilitar i millorar les condicions d’accés al crèdit de les pimes del sector audiovisual, i en general del sector dels continguts de caràcter cultural o de lleure. El director de l’ICAA és el president del Consell d’Administració d’aquesta societat de garantia recíproca.

El conveni preveu que, atès el caràcter mutualista de les SGR, els beneficiaris dels serveis prestats per la societat seran els titulars, persones físiques o jurídiques, que n’adquireixin la condició de soci a través de la compra d’una participació de manera temporal, i que desenvolupin la seva activitat a Catalunya.  L’acord també preveu la constitució d’una Comissió de Seguiment formada per un representant de cadascuna de les entitats firmants, que es reunirà periòdicament per avaluar la marxa d’aquesta línia de suport a l’empresa.
27 de juliol de 2011