Skip to main content

Reglament V Premis Gaudí


III.- VOTACIÓ

1) Què es vota?

Es vota als professionals que han participat a les pel·lícules candidates.

2) Qui té dret a votar?

Els membres l’Acadèmia són els qui, amb caràcter general, tenen dret a vot en els presents “Premis”. En base al Reglament de Règim Intern, aprovat per la Junta Directiva de l’Acadèmia, els acadèmics estan agrupats en les següents categories segons el seu dret a vot: Acadèmic Numerari i Acadèmic d’Honor, els quals tenen dret a vot. Els Acadèmics Associats no tenen dret a vot.

La pertinença a una categoria o a una altra depèn d’un seguit de condicions fixades pel Reglament de Règim Intern de l’Acadèmia del Cinema Català.

Tenint present l’anterior, tenen dret a vot: els Acadèmics Numeraris, els Acadèmics d’Honor i els guardonats amb el Gaudí d’Honor de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes.

Podran prendre part en la votació dels Premis aquells Acadèmics que compleixin cada una de les presents Bases Reguladores, el Reglament de Règim Intern i els Estatuts. En el cas particular dels Acadèmics Numeraris, a més serà condició imprescindible per exercir el dret a vot en els Premis estar al corrent dels pagaments de les quotes en tant que socis de l’Acadèmia.


3) Procés de votació

Hi ha dues voltes de votacions. En la primera s’elegeix, entre totes les candidatures, els nominats als Premis Gaudí. A la segona volta s’elegeix els premiats.


4) Com s’exerceix el vot

Les votacions, amb caràcter general, es duen a terme per Internet. L’acadèmic amb dret a vot ha d’accedir a la pàgina web: www.academiadelcinema.cat. El vot és secret.

Hi ha dues voltes de votacions. La primera és per elegir els nominats, també anomenats candidats o finalistes, i la segona per elegir els guardonats.

Per poder votar caldrà que els acadèmics amb dret a vot es registrin a la web específica per a les votacions i compleixin amb els requisits de les presents Bases Reguladores. El sistema de votació genera un codi i contrasenya per a cada acadèmic, que en pot fer ús fins l’hora i minut en què es tanca la votació, segon el calendari vigent per a cada edició.

La votació s’exerceix a través d’una pàgina d’Internet amb connexió segura SSL (https) i queda enregistrada en una base de dades. Aquesta base de dades genera automàticament un missatge de correu electrònic a dues adreces diferents (per assegurar la recepció del vot). Les dues adreces corresponen al Notari designat per al recompte de vots i l’aixecament d’Actes dels Premis. El missatge de correu electrònic conté un arxiu en format text on hi figura el vot.

El Notari processa la votació, segons la normativa notarial vigent en matèria d'Actes de Sorteig. Un cop vençut el termini per votar, es tanca la finestra de votació i el Notari inicia el recompte.

Els acadèmics exerceixen quatre vots per categoria en la primera volta. Però tenen l’opció de votar en blanc fins els quatre vots.

Els terminis de les votacions, primera i segona volta, es tanquen segons el calendari que assenyala la Junta Directiva per a cada edició i que està protocol·litzat davant de Notari.


5) Recompte de vots

Un cop tancat el termini per emetre el vot, el Notari farà el recompte de vots i s’elegirà el professional que hagi obtingut més vots a cada categoria.


6) Desempat

En el supòsit que un cop fet el recompte hi hagués empat de vots, el procediment a seguir serà el següent:

Primera volta
• Si dues o més pel·lícules tenen el mateix nombre de vots en una categoria, es desempatarà i quedarà nominada la pel·lícula que hagi obtingut més vots sumant totes les categories.
• Si persisteix l’empat, guanyarà la pel·lícula que tingui més nominacions.
• Si persisteix l’empat, guanyarà la pel·lícula en la qual hi treballin més acadèmics.

Segona volta
• Se sumen els vots de la primera i segona volta.
• Si persisteix l’empat, guanyarà la pel·lícula que hagi obtingut més vots sumant totes les categories.
• Si persisteix l’empat, guanyarà la pel·lícula que tingui més nominacions.
• Si persisteix l’empat, guanyarà la pel·lícula en la qual hi treballin més acadèmics.


7) Acte públic de comunicació dels nominats als «Premis Gaudí»

Un cop finalitzada la votació de la primera volta, si escau, el Notari procedirà als recomptes que determinaran els nominats de l’edició en curs dels «Premis Gaudí».

L’Acadèmia donarà a conèixer els nominats als Premis, quatre per cada categoria, els quals estaran recollits en una acta aixecada prèviament pel Notari i lliurada a l’Acadèmia una hora abans de l’hora prevista per a l’inici de l’acte de l’anunci. En aquesta acta notarial només s’esmentaran les nominacions, sense referència al nombre de vots recollits per cada candidatura.
En aquesta presentació pública per comunicar els nominats de l’edició en curs dels «Premis Gaudí», es convocarà als acadèmics i els mitjans de comunicació social, per obtenir la màxima difusió possible.

La data de l’acte d’anunci dels candidats finalistes constarà en el calendari de terminis que anualment elabora la Junta Directiva de l’Acadèmia i que es protocol·litza davant de Notari.


8) Segona volta de votacions

Després de l’acte públic de les nominacions, s’inicia la segona volta de votacions que determinarà els guanyadors definitius de cada categoria.


9) Resultat final secret

Un cop s’obtingui el resultat definitiu de cada categoria, el Notari mantindrà el secret dels resultats i del nombre de vots obtinguts pels guanyadors, fins i tot als membres de l’Acadèmia i la seva Junta Directiva.

Per altra banda, professionals, com ara informàtics, que tinguin accés a les dades, no podran llegir-les, llevat dels casos en què hagin de realitzar comprovacions tècniques necessàries per a la seva feina, però hauran d’ignorar-ne el contingut. Estaran informats de la confidencialitat exigida en les presents Bases reguladores.

El Notari aixecarà acta dels guanyadors de cadascuna de les categories, sense incloure número de vots, la lliurarà en un sobre tancat i amb un segell lacrat al director de la Gala i al cap de premsa. També elaborarà un sobre per premi. Cada sobre s’obrirà en presència del públic durant la Gala en el moment del lliurament del Premi. Després del lliurament dels premis, en donarà un a la directora de l’Acadèmia, per arxivar-lo.

Si es considera oportú, el director de la Gala i el cap de premsa podran accedir al resultat anticipadament, i dur a terme la seva tasca professional amb els col·laboradors pertinents dins de l’estricta confidencialitat que s’exigeixi a cada edició.

Si es considera que algun altre cap d’equip ha de disposar de l’acta notarial, també se li farà arribar amb les mateixes condicions de confidencialitat.

Totes les persones que tinguin accés a aquests resultats de forma prèvia a la seva comunicació en el transcurs de la Gala, els mantindran en absolut secret. De transcendir algun resultat, la Junta Directiva es reserva el dret de prendre les mesures de penalització que valori oportunes.


IV.- LLIURAMENT DELS PREMIS

En la data que marqui el calendari dels Premis, aprovat per la Junta Directiva de l’Acadèmia i protocol·litzat davant de Notari, se celebrarà un acte públic (la Gala) en el transcurs del qual es lliuraran els guardons als professionals més votats per a cadascuna de les categories de la corresponent edició dels «Premis Gaudí».

Prèviament, s’informarà degudament a les persones nominades de l’indret i l’hora on tindrà lloc la Gala en la qual es donaran a conèixer els guanyadors finals de la corresponent edició dels «Premis Gaudí». Les persones nominades estan convocades a assistir-hi, i hauran de confirmar la seva assistència a l’Acadèmia amb una antelació mínima de set dies.


Per la seva banda, les persones que no hi puguin assistir, poden nomenar una persona que els representi i que, donat el cas, reculli el Premi si alguna d’aquelles persones resulta guanyadora. La persona que recull el guardó en serà responsable, i qualsevol incidència sorgida amb posterioritat al seu lliurament serà responsabilitat d’aquesta persona, que en nom i representació de la persona guanyadora ha recollit el premi.

En cas que ningú el reculli, l’organització el guardarà fins que el passin a recollir per l’Acadèmia, fins un màxim de sis mesos.