Skip to main content

Reglament V Premis Gaudí


V.- NO ADMISSIÓ DEL DRET DE DESISTIMENT

En virtut de les presents Bases, els titulars dels drets de les obres audiovisuals participants no poden retirar la participació de les seves obres dels Premis. La votació de les pel·lícules per part dels acadèmics s’emmarca dins l’exercici del dret de la llibertat d’expressió i, en conseqüència, l’organització i celebració dels «Premis Gaudí» no és sinó una manifestació d’un dret inherent al funcionament correcte del sistema democràtic. Cal assenyalar que les crítiques dels acadèmics en forma de votació estan dins la línia dels comentaris i ressenyes en la premsa i altres mitjans de comunicació social.
El vot és una opinió personal, reflexiva i crítica positiva amb l’objectiu d’elogiar els millors, per la qual cosa se’ls gratifica públicament amb un guardó i el reconeixement majoritari dels acadèmics.
La selecció final d’una obra cinematogràfica com a mereixedora del Premi d’una categoria és el resultat d’una votació reglada i imparcial.
En base a aquests fonaments legals, no es pot admetre la retirada de cap pel·lícula que sigui candidata a una categoria dels presents Premis. Ni tampoc es pot refusar ésser candidat, ja que la participació no és elecció del candidat.


VI.- CESSIÓ DE DRETS. ÚS DE LES OBRES AUDIOVISUALS I DE LA IMATGE DELS PROFESSIONALS CANDITATS/GUARDONATS

En virtut de les presents Bases reguladores, la participació en els «Premis Gaudí» comporta per part de l’Acadèmia l’ús de l’obra audiovisual participant. L’Acadèmia només farà un ús promocional i no lucratiu de les obres audiovisuals, mitjançant la utilització d’imatges, de talls, de fragments i/o de fotografies de l’obra audiovisual, entre altres manifestacions de les mateixes, o de l’obra audiovisual completa i/o de la seva banda sonora. Igualment, l’Acadèmia també podrà fer ús de la imatge dels professionals candidats/guardonats, als únics efectes del procediment de selecció dels presents Premis i dels actes promocionals i de lliurament dels mateixos.

L’ús de les obres audiovisuals i de la imatge dels professionals nominats/guardonats anteriorment descrit, es podrà dur a terme en qualsevol mitjà, suport i/o modalitat d’explotació, inclosos els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i posada a disposició del públic (sempre en el
marc de l’establert en l’estipulació anterior de les presents Bases Reguladores), i no comporta cap tipus d’obligació i/o remuneració, ni en metàl·lic ni en espècie, per part de l’Acadèmia a favor dels titulars de les obres audiovisuals que no sigui la pròpia de resultar guardonat amb el Premi de la categoria en la que s’ha participat.


VII.- PRESENTACIÓ DE MATERIALS

Es demanarà als titulars de les obres audiovisuals nominades el material promocional de la pel·lícula candidata i ells, voluntàriament, el poden fer arribar a l’organització dels «Premis Gaudí» dins el termini que es fixi. Materials:

• Còpia de la pel·lícula en format DVD
• Material gràfic promocional (pòster, tràilers, making off...) en format digital.

Els anteriors materials caldrà que es lliurin en el termini que marqui el calendari dels Premis de l’edició en curs protocol·litzat davant de Notari, a la següent adreça:

Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes
C/ Passeig de Colom, núm. 6, of. 5
Barcelona, 08002
(ref. Premis Gaudí)

Les còpies de les pel·lícules i la documentació s’incorporaran a l’Arxiu Filmogràfic i Documental de l’Acadèmia, sense que l’Acadèmia en pugui fer un ús lucratiu.

VIII.- OBLIGACIONS POST LLIURAMENT

Un cop acabades les activitats pròpies de l’edició corresponent dels Premis, es podrà requerir l’assistència a actes promocionals posteriors a les persones que hagin resultat guardonades. En aquest sentit, aquestes persones hauran de mostrar a favor de l’Acadèmia disponibilitat per atendre qualsevol acte promocional relacionat amb els guardons i l’Acadèmia. En cap cas aquestes obligacions suposaran un obstacle a les seves tasques professionals i sempre seran degudament comunicades amb l’antelació suficient, als efectes que la persona sol·licitada pugui compaginar-les amb els seus compromisos.

IX.- PROTECCIÓ DE DADES

Els efectes de la convocatòria anual dels «Premis Gaudí», l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques recull dades de caràcter personal les quals seran tractades en un fitxer automatitzat de dades personals de la seva titularitat,
amb la finalitat exclusiva de la gestió dels Premis. La participació en els Premis comporta inevitablement que les dades personals de les persones participants siguin tractades en aquest fitxer. Aquestes dades personals no seran cedides a tercers i el seu tractament es mantindrà en la màxima confidencialitat i exclusivament per a la finalitat descrita anteriorment. La gestió duta a terme pel Notari encarregat de donar fe pública del resultat de les votacions és en el caràcter exclusiu d’encarregat del tractament de dades personals. En cap cas el Notari farà altres usos d’aquestes dades personals.
Les dades personals de les persones participants són en tot cas dades de caràcter públic, ateses les característiques professionals dels participants. Les dades personals tractades per l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques són: nom i cognoms, telèfon, adreça electrònica i adreça postal, per la qual cosa l’Acadèmia no queda sotmesa a les obligacions fixades per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.
Sens perjudici de l’anterior, aquestes dades personals no seran cedides a tercers i el seu tractament es mantindrà en la màxima confidencialitat.

X.- TRANSPARÈNCIA

La Junta Directiva de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes és l’òrgan responsable de l’organització, convocatòria i comunicacions públiques dels «Premis Gaudí». En tot moment, la Junta Directiva vetllarà perquè tot el procés dels «Premis Gaudí» es dugui a terme amb la màxima transparència quant als procediments de votació, i perquè es respecti el principi de l’exercici de vot secret.

En aquest sentit, el Notari dipositari de les presents Bases Reguladores i del Calendari vigent de l’edició en curs, és el Fedatari Públic que aixecarà acta de tots els resultats de les votacions i mantindrà en la màxima confidencialitat els vots obtinguts pels diversos participants de la corresponent edició dels «Premis Gaudí».

XI.- DIPÒSIT DE LES BASES

Les presents Bases Generals Reguladores dels «Premis Gaudí» i el Calendari que li correspon han estat protocol·litzats davant del Notari Sr. Juan Antonio Andújar Hurtado, i poden ser consultades mitjançant cita prèvia a la seu de l’Acadèmia de Cinema de Catalunya. Tanmateix estan publicades a www.academiadelcinema.cat

XII.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES I CONTROVÈRSIES

La participació en els «Premis Gaudí» comporta l’acceptació de la totalitat de les seves Bases Reguladores i Calendari. En cas de sorgir alguna controvèrsia en relació amb el contingut d’aquests documents, la Junta Directiva de l’Acadèmia
de les Arts i les Ciències serà l’òrgan encarregat de procedir a la interpretació dels mateixos, als efectes d’arribar a una solució. La decisió de la Junta Directiva no podrà ser reconsiderada i serà definitiva.


Barcelona, 1 d’agost de 2012

Junta Directiva de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes