Skip to main content

Reglament V Premis Gaudí

Bases generals reguladores dels «V PREMIS GAUDÍ» atorgats per l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes.

I - ORGANITZACIÓ, OBJECTE, CALENDARI

1) Organització

L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes organitza i convoca amb caràcter anual els «Premis Gaudí» en reconeixement a les pel·lícules catalanes, els professionals que hi han participat i els professionals catalans que han treballat en pel·lícules no catalanes.

2) Objecte
En el marc dels «Premis Gaudí», els acadèmics emeten una crítica a una obra audiovisual pública estrenada oficialment a Catalunya durant l’any dels «Premis Gaudí». El Premi és el resultat de la crítica dels acadèmics amb dret a vot regulat per les presents Bases. Les obres audiovisuals participants no es presenten ni es retiren: l’Acadèmia elegeix lliurement les pel·lícules que són objecte de la seva crítica.

3) Calendari
L’Acadèmia confeccionarà anualment un calendari de terminis que regularà els Premis. Aquest calendari es donarà a conèixer abans del 30 de setembre de cada any i serà protocol·litzat anualment davant de Notari. Les dates que regularà el calendari seran les corresponents a:

a) Dates que comprenen les estrenes que participaran en els Premis de la corrent edició.
a. La data inicial serà l’endemà de la data que tancava l’any anterior.
b. La data final serà la que s’acordi, a fi d’elaborar els terminis de les dues rondes dels premis, condicionats per la data de la Gala, en el transcurs de la qual s’atorgaran els premis.
b) Termini pel lliurament de material promocional.
c) Data d’inici i fi de la primera volta de votacions.
d) Data de lectura de nominats.
e) Termini de la segona volta de votacions, que s’inicia després de la lectura de les nominacions.
f) Data de la Gala. Generalment segona quinzena de gener o primera de febrer.


II.- CANDIDATS i PREMIS

A/ CANDIDATURES
Són candidates a la primera volta de votacions les pel·lícules estrenades a Catalunya dins l’any dels “Premis Gaudí”, segons documentació facilitada per l’Institut Català d’Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya (ICEC) i l’Instituto de las Ciencias y la Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura (ICAA). Una pel·lícula o documental ha de demostrar haver estat 7 dies no consecutius en pantalla per poder participar als Premis Gaudí.

Requisits:

1) Pel·lícules en llengua catalana: opten a tots els premis, excepte als Premis específics (Curtmetratge, Televisió o Europeu) i al de “Millor pel·lícula en llengua no catalana”.

2) Pel·lícules de producció o coproducció catalana en llengua no catalana: opten a tots els premis, excepte als Premis específics (Curtmetratge, Televisió o Europeu) i al de “Millor pel·lícula en llengua catalana”.

Als efectes de les presents bases reguladores, és pel·lícula catalana la que està participada en un mínim del 20% per una productora domiciliada a Catalunya. Però d’aquestes pel·lícules, la Junta Directiva de l’Acadèmia només admetrà les que tenen suficient quota de creació catalana. Aquesta quota s’obté segons la participació de talent català, per la qual cosa la producció catalana haurà de comptar amb professionals catalans i elements de catalanitat fins a sumar 6 punts objectius de la taula que segueix:

1. Productor .................................................................................... 2 punts
2. Director ....................................................................................... 2 punts
3. Guionista ..................................................................................... 2 punts
4. Actor o actriu principal ................................................................... 1 punt
En cas de documental, els protagonistes
En cas d’animació, els dobladors principals i director d’animació 

5. Actor o actriu secundari ................................................................. 1 punt
En cas de documental: entrevistats, dobladors
En cas d’animació: dobladors secundaris 1 punt

6. Director de fotografia ................................................................... 1 punt
7. Direcció artística ........................................................................... 1 punt
8. Muntatge .................................................................................... 1 punt
9. Música original .............................................................................. 1 punt
10. Temàtica catalana ....................................................................... 1 punt
11. Rodades en territori de parla catalana (més del 50%) ........................ 1 punt
12. So ............................................................................................. 1 punt
13. Efectes especials / digitals ............................................................. 1 punt
14. Perruqueria i maquillatge ............................................................... 1 punt
15. Direcció de càsting ....................................................................... 1 punt
16. Direcció de producció ................................................................... 1 punt

3) Pel·lícules de producció o coproducció no catalana però amb Talent català: la Junta Directiva de l’Acadèmia pot tenir en consideració pel·lícules no catalanes amb suficient talent català, si ho proposen dos membres de la Junta Directiva i aquesta ho aprova per majoria simple. És a dir, professionals residents a Catalunya o catalans que han aportat el seu talent i han contribuït a l’èxit de pel·lícules no catalanes, poden optar al premi específic del seu treball.


B/ CANDIDATES A PREMIS ESPECÍFICS

Pel·lícules de curtmetratge: podran esdevenir candidates a primera volta de votacions per optar al Premi Gaudí de Curtmetratge les produccions que compleixin els requisits que s’exposen a continuació. La Junta Directiva de l’Acadèmia designarà una comissió per seleccionar els deu curtmetratges que passin a la primera volta de votació dels acadèmics:

1) Les pel·lícules de curtmetratge només podran optar a aquest premi. Els requisits són:

a) Que el curtmetratge sigui qualificat a l’ICEC durant l’any dels Premis Gaudí.

o bé,

b) Que una productora catalana l’hagi qualificat en un altre centre de qualificació en aquest mateix període (com potser l’ICAA).

o bé,

c) Que el curtmetratge d’un membre de l’Acadèmia hagi estat qualificat en un altre centre de qualificació en aquest mateix període. En aquest cas, ha de ser acceptat per la Junta Directiva que valorarà l’aportació de l’acadèmic al curtmetratge.

Per optar al premi, independentment de la qualificació que acrediti el curtmetratge, cal que:

d) La productora sol·liciti per escrit participar als Premis de l’Acadèmia, Premi Gaudí de Curtmetratge, dins del termini del calendari específic per als curtmetratges que estipula la Junta Directiva.
e) El Premi Gaudí de Curtmetratge correspon al seu director, i el recull en nom de tot l’equip creatiu.
f) La productora ha de lliurar a l’Acadèmia:
1. Còpia DVD o Blue Ray del curtmetratge.
2. Còpia del certificat de qualificació.
3. Fotografies del curtmetratge.
4. Fitxa tècnica i argument.
5. Cedir els drets d’imatge promocional del curtmetratge.
6. Autoritzar que el curtmetratge pugui ser visionat (streaming) a Filmotech pels acadèmics.

2) Pel·lícules per a Televisió: podran esdevenir candidates a la primera volta de votacions al Premi Gaudí Millor Pel·lícula per a Televisió i, a cap més premi: Pel·lícules de televisió produïdes per productores catalanes i emeses dins l’any dels «Premis Gaudí» a Catalunya.

El llistat de pel·lícules que concursen es confecciona a partir de la informació rebuda de les cadenes de televisió de Catalunya, contrastada i ratificada per la Junta Directiva de l’Acadèmia.

3) Pel·lícules Europees: podran esdevenir candidates a la primera volta de votacions, al Premi Gaudí Millor Pel·lícula Europea i, a cap més premi: pel·lícules no catalanes, de producció o coproducció europea, estrenades a Catalunya dins l’any dels «Premis Gaudí».

4) Premi Gaudí d’Honor
El Premi Gaudí d’Honor es concedeix a un destacat professional català, en reconeixement al seu treball artístic durant tota una vida. És elegit per la Junta Directiva i no passa per cap més procés electoral. L’elecció es fa per majoria simple. És condició imprescindible que el candidat accepti el guardó. En cas de no acceptar, la Junta Directiva elegirà a un altre premiat.

El criteri d’elecció es basa en els següents punts:
• Un professional català que s’ha distingit per la seva trajectòria professional durant tota una vida.
• Es valora la seva filmografia, trajectòria, professionalitat, transcendència, èxit.

Del resultat, s’aixecarà Acta i es mantindrà en discreció sense fer-se públic. Es farà públic seguint el criteri del pla de comunicació específic de l’edició dels premis. Per defecte, es comunicarà el dia que és llegeixi l’acta dels nominats.